รีเซต

'ศักดิ์สยาม' ลุยเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.4008 โคราช

'ศักดิ์สยาม' ลุยเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.4008 โคราช
มติชน
18 ธันวาคม 2564 ( 16:34 )
46
'ศักดิ์สยาม' ลุยเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.4008 โคราช

ข่าววันนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 กม. ที่ 34+930 จุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.4008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ถึงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 อำเภอด่านขุนทดและพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา และพบปะกับประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ พร้อมด้วยสมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย และมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอภิรัฐ ไชย์วงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำลงพื้นที่และบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ณ บริเวณโครงการฯ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางบนถนนและสะพานที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคมอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.4008 แยก ทล.201 – แยก ทล.205 อำเภอด่านขุนทดและพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการยกระดับการคมนาคมในจังหวัดนครราชสีมา บรรเทาปัญหาการจราจรของถนนสายหลัก ต่อเติมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อรองรับปริมาณจราจรในอนาคตให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นถนนก่อสร้างใหม่ ปรับปรุงและขยายถนนเดิม (นม.4008) มีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอด่านขุนทด แนวถนนโครงการเป็นถนนตัดใหม่ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148 และเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นม.4008 ซึ่งดำเนินการปรับปรุงและขยายถนนเดิม จากนั้นแนวสายทางมุ่งตรงไปตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 และแนวสายทางโครงการจะไปสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2369 บริเวณอำเภอพระทองคำ โครงการมีรูปแบบเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมโครงสร้างต่างระดับ จำนวน 3 แห่ง บริเวณจุดตัด ทล.201 ทล.2148 และ ทล.205 รวมระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร

 

 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวสำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินได้ในปี 2565 จากนั้นจะดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 และจ่ายค่าชดเชย อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างก่อสร้างได้ในปี 2568 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ทั้งนี้เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรของทางหลวงแผ่นดินสาย ทล.2 ทล.201 และ ทล.205 นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณทางแยก เพิ่มทางลัด ทางเลี่ยงไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการเพิ่มช่องจราจร ทล.205 ตอน อำเภอหนองบัวโคก – อำเภอพระทองคำ ระยะทาง 17 กม. ผลงาน ร้อยละ 63.30 ค่าก่อสร้าง 659 ล้านบาท คาดว่าเปิดให้บริการปี 2565 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กม. วงเงินลงทุนรวม 81,121 ล้านบาท คาดว่า เปิดให้บริการปี 2556 และโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา และมีแผนงานที่จะก่อสร้างระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ระยะทาง 356 กิโลเมตร ขณะนี้โครงการออกแบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในปี 2565 เปิดใช้บริการได้ในปี 2571 รวมถึงระยะที่ 3 ช่วงหนองคาย – เวียงจันทร์ ระยะทาง 16 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมการขนส่งสินค้าระหว่างไทย – สปป.ลาว – จีน ในอนาคต นอกจากนี้กระทรวงฯ กำลังพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือให้เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกโครงข่าย ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางให้กับประชาชน

 

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำข้อคิดเห็นจากประชาชนมาขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกมิติ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง