เทศบาลเมืองปทุมธานี ประกาศเลื่อนเปิดเรียน เนื่องการะบาดของโควิด

เทศบาลเมืองปทุมธานี ประกาศเลื่อนเปิดเรียน เนื่องการะบาดของโควิด
มติชน
14 พฤษภาคม 2564 ( 16:47 )
26
เทศบาลเมืองปทุมธานี ประกาศเลื่อนเปิดเรียน เนื่องการะบาดของโควิด

 

ข่าววันนี้ 14 พ.ค. เทศบาลเมืองปทุมธานีออกประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 เนื่องการะบาดของโควิด

 

 

โดยประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564   ระบุว่า

 

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้กระจายออกไปหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว รัฐบาลโดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งได้แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมเปิดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่ มท ๑๘๑๖.๓/ว ๙๒๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยแจ้งวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมเปิดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ เตรส (๒) จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี และโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง