รีเซต

SUPER ขายหุ้น"ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1"ให้ SUS จากจีน มูลค่า 1.13 พันลบ.

SUPER ขายหุ้น"ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1"ให้ SUS จากจีน มูลค่า 1.13 พันลบ.
ทันหุ้น
17 เมษายน 2567 ( 10:16 )
77
SUPER ขายหุ้น"ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1"ให้ SUS จากจีน มูลค่า 1.13 พันลบ.

#SUPER #ทันหุ้น-บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ SUPER แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2567 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด หรือ SEE หรือผู้ขาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 100% ของ บริษัท ซูปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด หรือ SEE1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมทั้งหมด ที่ SSE1 มีอยู่กับ SEE ให้กับ SUS Thailand Holding Limited หรือ SUS (ผู้ซื้อ) โดยมีมูลค่ารายการประมาณ 1,131 ล้านบาท

 

ภายหลังที่ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว ทำให้ SEE1 สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

 

โดย SUS Thailand Holding Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของฮ่องกง อยู่ภายใต้กลุ่มของบริษัท SUS Environment จัดตั้งที่ประเทศจีน ซึ่งดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจรและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ 78 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ 110,000 ตันต่อวัน นอกจากนี้ SUS มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการขยะมูลฝอย การสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมไปถึงการจัดการของเสียทางเกษตร เพื่อมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายผ่านพลังงานคาร์บอนต่ำ

 

ทั้งนี้ SEE1  เป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด หรือ SEE8  ซึ่ง SEE8 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะที่อำเภอทรายน้อย จังหวัดนนทบุรี มีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 20 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อตาม PPA 19 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ในช่วงพัฒนาและก่อสร้าง มีกำหนดการสร้างแล้วเสร็จและมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายในเดือน มีนาคม 2568

ข่าวที่เกี่ยวข้อง