รีเซต

ผลโพลเผยแฟนกีฬายังไม่มั่นใจมาตรการหากเปิดให้ชมในสนามได้

ผลโพลเผยแฟนกีฬายังไม่มั่นใจมาตรการหากเปิดให้ชมในสนามได้
มติชน
10 กรกฎาคม 2563 ( 17:19 )
43
ผลโพลเผยแฟนกีฬายังไม่มั่นใจมาตรการหากเปิดให้ชมในสนามได้

ผลโพลเผยแฟนกีฬายังไม่มั่นใจมาตรการหากเปิดให้ชมในสนามได้

หลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการประกาศให้ 14 ชนิดกีฬา สามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้อีกครั้ง ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดและห้ามแฟนกีฬาเข้าชมในสนามตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา

“เคบียู สปอร์ต โพลล์” โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ “แฟนกีฬากับพฤติกรรมการชมและเชียร์ กรณีถ้าวันนี้มีการเปิดโอกาสให้เข้าชมและเชียร์ในสนามได้” โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,203 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 624 คนคิดเป็นร้อยละ 51.88 เพศหญิง 579 คนคิดเป็นร้อยละ 48.12 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ โดยภาพรวมพบว่า

กีฬาที่สนใจจะเข้าไปชมและเชียร์นั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.11 ได้แก่ ฟุตบอล รองลงมาคือ ร้อยละ 24.07 วอลเลย์บอล ร้อยละ 18.37 มวยไทย ร้อยละ 15.48 แบดมินตัน ร้อยละ 9.97 จักรยานยนต์ และอื่นๆร้อยละ 5.0

อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในสนามการแข่งขัน นั้น เสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 41.55 ยังไม่มั่นใจในมาตรการต่างๆ รองลงมา ร้อยละ 34.61 เชื่อมั่น และร้อยละ 23.84 ไม่เชื่อมั่น

การมีส่วนร่วมของผู้ชมในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.09 สวมหน้ากากอนามัย รองลงมาร้อยละ 25.17 ล้างมือบ่อยๆ / ร้อยละ 21.94 ออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ / ร้อยละ 16.51 เว้นระยะห่างทางสังคม / ร้อยละ 8.79 ไปชมและเชียร์ในสนามที่ไม่มีผู้คนแออัด และอื่นๆร้อยละ 0.5

ฝ่ายจัดการแข่งขันควรมีมาตรการอย่างไรจึงจะทำให้ผู้ชมปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่ร้อยละ 23.55 มีการคัดกรองและตรวจอุณหภูมิของผู้ชม รองลงมาร้อยละ 21.01 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสนามต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ / ร้อยละ 19.61 ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด / ร้อยละ 17.27 กำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้าชมและเชียร์ / ร้อยละ 15.51 ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆร้อยละ 3.05

ความคาดหวังของระยะเวลาที่วงการกีฬาไทยจะกลับมาคึกคักดังเดิม ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.09 ไม่แน่ใจ / รองลงมาร้อยละ 24.92 6 เดือนจากนี้ไป/ ร้อยละ 21.63 9เดือนจากนี้ไป / ร้อยละ15.59 3 เดือนจากนี้ไป / ร้อยละ 9.77 12 เดือนจากนี้ไป

จากการที่สถานการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงนามประกาศให้ 14 ชนิดกีฬากลับมาจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนามตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น
เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองของประชาชนหรือแฟนกีฬาในมิติต่างๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการชมและเชียร์ในสนามซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 KBU SPORT POLLโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “แฟนกีฬากับพฤติกรรมการชมและเชียร์ กรณีถ้าวันนี้มีการเปิดโอกาสให้เข้าชมและเชียร์ในสนามได้”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง