รีเซต

‘ก.ล.ต.’ เตรียมปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

‘ก.ล.ต.’ เตรียมปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
มติชน
22 พฤษภาคม 2563 ( 04:49 )
106
‘ก.ล.ต.’ เตรียมปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อลดอุปสรรคต่อการขยายขนาดกองทุนและลดภาระการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ

 

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยยกเลิกการจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมจากเดิมที่กำหนดให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดสามารถถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนรวม แต่ยังคงกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ต้องเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนที่เกินสัดส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนทราบ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินสัดส่วนนั้น

 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงและการแจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนที่เกินสัดส่วน เพื่อให้ บลจ. เปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้นไม่รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

 

ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 ฉบับ หลังจากที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในหลักการไปแล้วเมื่อต้นปี 2563 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเห็นว่าสามารถใช้หลักเกณฑ์อื่นในการดูแลการจัดการกองทุนรวมเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนได้

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=591 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: thanunya@sec.or.th หรือ sumitra@sec.or.th จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง