รีเซต

กสทช. Kick off จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแนวถนนสุโขทัย

กสทช. Kick off จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแนวถนนสุโขทัย
มติชน
25 กุมภาพันธ์ 2565 ( 12:07 )
44
กสทช. Kick off จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแนวถนนสุโขทัย

ข่าววันนี้ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2565) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารบนถนน สุโขทัย (เขตดุสิต) โดยกำหนดให้เป็นเส้นทางแรกในการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2565 ถือเป็นการ Kick off การจัดระเบียบสายสื่อสารตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเร่งจัดระเบียบสายสื่อสาร และต่อมาที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการสนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารดังกล่าว

 

 

นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. กำลังดำเนินการตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2565 ซึ่งเป็นแผนบูรณาการที่สำนักงาน กสทช. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบกิจการสื่อสาร โดยแบ่งออกเป็น แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นกรณีเร่งด่วน ระยะทาง 450 กม. และแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2,000 กม. โดยทางสำนักงาน กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565-2566

 

 

โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และสำหรับเส้นทางที่นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยให้นำมาหักลดหย่อนจากรายได้ฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม

 

 

“สำนักงาน กสทช. ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสายสื่อสารที่พบในปัจจุบัน โดยจะเร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามของบ้านเมือง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ” นายสุทธิศักดิ์ กล่าว

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง