สนง.ที่ดินแม่สายมีประกาศงดให้บริการชั่วคราว!!! 9 รายการเร่งด่วนให้บริการ

สนง.ที่ดินแม่สายมีประกาศงดให้บริการชั่วคราว!!! 9 รายการเร่งด่วนให้บริการ
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 08:46 )
39
สนง.ที่ดินแม่สายมีประกาศงดให้บริการชั่วคราว!!! 9 รายการเร่งด่วนให้บริการ

เชียงราย-สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย-สาขาแม่สายมีประกาศ ถึงประชนอำเภอแม่สาย งดให้บริการชั่วคราว แต่มี 9 รายการที่ยังให้บริการ

วันที่ 30 มี.ค.2563 ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย-สาขาแม่สายมีประกาศ ถึงประชนอำเภอแม่สาย ที่ต้องการมาใช้บริการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย-สาขาแม่สาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความจำเป็นเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและเพื่อคนที่คุณรัก เว้น ห่าง ระยะทางสังคม ไม่ให้คนชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานที่ดินแม่สายจึงงดให้บริการชั่วคราว

เว้นบางประเภทที่มีเงื่อนไขเวลาตามกฏหมายบัญญัติไว้ เช่น 1.การไถ่ถอนจากการขายฝากที่ดิน ขยายเวลาไถ่ถอนจากการขายฝาก กรณีจะครบกำหนดเวลาไถ่ถอนฝากขาย  2.การอายัดที่ดินตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และการอายัดห้องชุดตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติแห่งอาคารชุด พ.ศ.2522  3.อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  4.การโต้แย้งสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 60 และคัดค้านการรังวัดแบ่งแยกสอบเขต และโฉนดที่ดินตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  5.การใช้สิทธิโต้แย้งการจดสิทธิ และนิติกรรมระหว่างประกาศ เช่น มรดกตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  6.การใช้สิทธิคัดค้านการออกใบแทนตามมาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  7.การรังวัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาล  8.ธุรกรรมอื่นๆ ที่มีเงื่อนเวลาจำกัดและ หรือเป็นมติคณะรัฐมนตรี   9.การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะ ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้มิฉะนั้น จะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณี หรือส่งผลกระทบต่อเศรษกิจเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 เม.ย. 2563 หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล โทร 053-732080 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย-สาขาแม่สาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง