รีเซต

ชาวลำปางเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

ชาวลำปางเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
77ข่าวเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 ( 05:16 )
60
ชาวลำปางเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

 

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ “นำพุทธศาสนิกชนทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563” ที่พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง อุบาสก อุบาสิกา ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทั้งเหล่าบรรดาข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบกิจทางศาสนา สวดมนต์ปฏิบัติธรรมสมาทานศีล ละความชั่วทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมร่วมแสดงพลังธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง