TrueID

‘อนันต์’ จี้ธ.ก.ส. ตามหาเกษตรกร 1.2 แสนรายรับเงิน 1.5 หมื่นบาทด่วน! หลังติดต่อไม่ได้

‘อนันต์’ จี้ธ.ก.ส. ตามหาเกษตรกร 1.2 แสนรายรับเงิน 1.5 หมื่นบาทด่วน! หลังติดต่อไม่ได้
ข่าวสด
23 กรกฎาคม 2563 ( 16:58 )
37
‘อนันต์’ จี้ธ.ก.ส. ตามหาเกษตรกร 1.2 แสนรายรับเงิน 1.5 หมื่นบาทด่วน! หลังติดต่อไม่ได้

 

‘อนันต์’ จี้ธ.ก.ส. ตามหาเกษตรกร 1.2 แสนรายรับเงิน 1.5 หมื่นบาท ด่วน! หลังติดต่อไม่ได้ เข้าไม่ถึงบัญชีธนาคาร ไม่มีมือถือ จนจริง - 1.1 แสนล้าน เข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว

ตามเกษตรกร1.2แสนรายรับเงิน - นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.ค. 2563 ถือเป็นวันสุดท้ายที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เริ่มโอนเงินวันแรกเมื่อ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรแล้ววงเงิน 110,655.285 ล้านบาท

จําแนกเป็นการโอนเงินงวดที่ 1 เมื่อเดือนพ.ค. จํานวน 7,461,009 ราย วงเงิน 37,305.045 ล้านบาท และโอนเงินงวดที่ 2 เมื่อเดือนมิ.ย. จำนวน 7,443,417 ราย วงเงิน 37,217.085 ล้านบาท และโอนเงินงวดที่ 3 เมื่อเดือนก.ค. จํานวน 7,226,631 ราย วงเงิน 36,133.1550 ล้านบาท โดย ในวันที่ 22 ก.ค. 2563 เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในงวดที่ 3 จํานวน 226,839 ราย วงเงิน 1,134.1950 ล้านบาท

“เกษตรกรจำนวน 125,774 ราย ที่ยังไม่ได้มาแจ้งเลขบัญชีรับโอนเงิน จาก ธ.ก.ส. เพราะไม่มีเลขที่บัญชีธนาคาร กระทรวงเกษตรฯ แจ้งไปยังธ.ก.ส. ให้แยกรายละเอียด เพื่อระบุให้ชัด ใครอยู่ที่ไหน จะได้ประสานเกษตรจังหวัดให้ลงไปแจ้งข่าวว่า เป็นผู้ได้รับสิทธิเยียวยา 15,000 บาท คนกลุ่มนี้น่าจะเข้าไม่ถึงข้อมูล ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่มีโทรศัพท์ จนจริงๆ ไม่อยากให้เสียสิทธิ์ ต้องตามให้เจอทุกคน ขณะที่ ธ.ก.ส. แจ้งแต่ละสาขา ให้ประสาน ผู้ใหญ่บ้าน และกํานัน รวมถึงดีเจประจําจังหวัด เพื่อติดต่อเกษตรกรเหล่านี้ และแจ้งเตือนเงินฝากผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 ก.ค. นี้”

นายอนันต์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้เพาะปลูก และจะมีการปลูกพืชจริง ก่อน 30 มิ.ย. 2563 แต่ไม่สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทัน 15 พ.ค. 2563 หรือเพาะปลูกไม่ทัน เนื่องจากเกิดภัยแล้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงข้อมูล กลุ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค. 2563

ขณะนี้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ส่งข้อมูลให้ กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ โครงการเราไม่ทิ้งกัน สิทธิประกันสังคม ข้าราชการประจํา ลูกจ้าง และข้าราชการบํานาญ จากนั้นจะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร 3 งวด ครั้งเดียงรวม 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้

การอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2563 มีเกษตรกรขอยื่นเรื่องอุทธรณ์ เยียวยาของทั้ง 8 หน่วยงาน จํานวน 192,510 ราย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและซ้ำซ้อนแล้ว คงเหลือ 189,663 ราย การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 มิ.ย 2563 พบว่า (1) มีเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์ 73,975 ราย ซึ่งได้ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินแล้ว (2) ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 105,404 ราย เนื่องจากได้รับสิทธิ์จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน มีสถานะเป็นผู้ประกันตน เป็นข้าราชการประจํา ลูกจ้าง และข้าราชการบํานาญ (3) คงเหลือเกษตรกรที่ผลการพิจารณา ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 10,284 ราย

การขอคืนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2563 มีเกษตรกรยื่นเรื่องขอคืนสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ การรับเงินช่วยเหลือ จํานวน 358 ราย จําแนกเป็น เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช 252 ราย ทะเบียน เกษตรกรประมง 15 ราย ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 72 ราย และทะเบียนผู้ปลูกยาง 19 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง