"ครม." ไฟเขียวลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับฟินแลนด์ เพิ่มทักษะทั้งครู-นร.

"ครม." ไฟเขียวลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับฟินแลนด์ เพิ่มทักษะทั้งครู-นร.
มติชน
28 กันยายน 2564 ( 16:22 )
14
"ครม." ไฟเขียวลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับฟินแลนด์ เพิ่มทักษะทั้งครู-นร.

“ครม.” ไฟเขียวลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับฟินแลนด์ ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย เพิ่มทักษะทั้งครู-นร.

 

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ซึ่งจะมีการลงนามในเดือนกันยายนนี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

โดยร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างคู่ภาคีในด้านการศึกษาบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกัน ดำเนินการภายใต้ 4 สาขาความร่วมมือที่สนใจร่วมกันคือ (1)การศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (2)การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (3)การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ(4)การฝึกอบรมสาหรับครูและหรือผู้บริหารสถานศึกษาใน โรงเรียนและการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน 6 รูปแบบความร่วมมือ ได้แก่

 

 

(1)แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา (2)ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนาการรู้หนังสือ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต การศึกษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านเกษตรกรรม พลศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (3)ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการทำงาน ตลอดจนทักษะการจัดการทางการศึกษาสำหรับครู ผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษา (4)แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านระบบการประเมินผล (5)แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยทางการศึกษาและสนับสนุนความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ (6)คู่ภาคีอาจตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ได้ ในส่วนของงบประมาณนั้น แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบจัดหาเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของตนเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง