รีเซต

จ่อเข้าครม. หนุนกองทุน ThaiESG ลดหย่อนภาษี 3 แสนบ.-ถือ 5 ปี

จ่อเข้าครม. หนุนกองทุน ThaiESG ลดหย่อนภาษี 3 แสนบ.-ถือ 5 ปี
ทันหุ้น
24 มิถุนายน 2567 ( 17:54 )
10
จ่อเข้าครม. หนุนกองทุน ThaiESG ลดหย่อนภาษี 3 แสนบ.-ถือ 5 ปี

#Thaiesg #ทันหุ้น – การแถลงข่าวร่วมระหว่างกระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์เตรียมเสนอมาตรการส่งเสริมการออมการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี

 

แนวทางการส่งเสริมการออมการลงทุน จะมีการปรับเงื่อนไขกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีในปัจจุบัน คือ ThaiESG ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการออม ผ่านการลงทุนในตลาดทุน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ระดมทุนให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

 

ThaiESG (ปัจจุบัน)

ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึ่งประเมิน และซื้อได้สูงสุดไม่เกิน < 100,000 บาท

ระยะเวลาถือครอง 8 ปี (นับจากวันที่ซื้อ)

นโยบายลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% NAV ดังนี้

(1) หุ้นใน SET/MAI โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (E)/ESG หรือเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

(2) ESG Bond

(3) Green Token

 

ThaiESG (ข้อเสนอต่อครม.)

ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และซื้อได้สูงสุดไม่เกิน < 300,000 บาท

ระยะเวลาถือครอง 5 ปี (นับจากวันที่ซื้อ)

นโยบายลงทุน > 80%NAV ดังนี้

(1) หุ้นใน SET/MAI โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (E) / ESG หรือเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หรือระดับการประเมิน cg rating ของ IOD และมีการเปิดเผยข้อมูลต้านบรรษัทภิบาล (G) ในระดับ และ รูปแบบ ที่ ก.ล.ต. กำหนด

(2) ESG Bond

(3) Green Token

(4) หุ้นไทยที่อยู่ในดัชนี ESG ที่ได้รับความเชื่อถือระดับสากล

 

ผลที่คาดหวัง

1. การขยายวงเงิน : จากผลการศึกษาพบว่า เงินลงทุนใน LTF ทุก 1 หมื่นล้านบาท จะส่งผลต่อ SET Index 25-27 จุด เป็นทางเลือกในการออมให้กับกลุ่มคนอายุน้อย อาชีพอิสระ และกลุ่มคนที่ลงทุนในวงเงินเกษียณ (เช่น RMF) ไม่เต็มจำนวน

2. การปรับระยะถือครอง ดึงดูดกลุ่มคนอายุน้อย อาชีพอิสระที่รับความสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ใต้ แต่ต้องการสภาพคล่องสูงกว่า

3. การขยายนโยบายลงทุน ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการที่สร้างความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในมิติที่ครอบคลุมมากขึ้น และส่งเสริมความโปร่งใส ให้ข้อมูลเชิงมูลค่าประกอบการตัดสินใจมากขึ้น

ทั้งนี้ กองทุน Thailand ESG Fund (ThaiESG) หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน เป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในกิจการที่เน้นความยั่งยืน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง