รีเซต

กาชาดไทยระดมความช่วยเหลือสกัดโควิดที่สมุทรสาคร

กาชาดไทยระดมความช่วยเหลือสกัดโควิดที่สมุทรสาคร
มติชน
20 ธันวาคม 2563 ( 16:40 )
44
กาชาดไทยระดมความช่วยเหลือสกัดโควิดที่สมุทรสาคร

กาชาดไทยระดมความช่วยเหลือชุดธารน้ำใจ -ชุดพีพีอี-แมสก์ สกัดโควิดที่สมุทรสาคร

 

นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่าสภากาชาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลดำเนินการอันเป็นสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรม โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชูปถัมภก ในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งโดยเริ่มจากจังหวัดสมุทรสาครที่มีผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าวจำนวนมากซึ่งได้ตรวจพบในช่วงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมานั้น สภากาชาดไทย จึงได้กำหนดนโยบายให้เหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆประสานหน่วยงานต่างๆรวมทั้งภาคเอกชนเพื่อระดมความช่วยเหลือไปยังประชาชนและบุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ยู่ในพื้นที่ โดย เมื่อ 20 ธันวาคม 2563 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้รับการประสานงานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขอรับการสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อมอบให้กับบุคคลาการทางการแพทย์พยาบาลและประชาชนที่อยู่ในช่วงกักตัวเพื่อสังเกตอาการโรคโควิด

 

ดังนั้น สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานสภากาชาดไทยและภาคออกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนให้แก่จังหวัดสมุทรสาครดังนี้


1.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จะเริ่มส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคในชุดธารน้ำใจ ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบแรกจำนวน 4,000 ชุดเพื่อให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยที่อยู่ระหว่างกักตัวสังเกตอาการโรค

2.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สนับสนุนชุดพีพีอี จำนวน 2,000 ชุดและหน้ากากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์(N 95) จำนวน 10,000 ชิ้น

3.มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนหน้ากากอนามัยรอบแรก จำนวน 10,000 ชิ้น

 

ทั้งนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯจะดำเนินการขนสิ่งของข้างต้นไปยังจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม เป็นต้นไป

 

นายกฤษฎาญกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการช่วยประชาชนทั้งในจังหวัดสมุทรสาครและะจังหวัดอื่นๆที่ผ่านมานั้น สภากาชาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานการกุศลได้มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินไม่ได้เลือกว่าเป็นคนสัญชาติใด สัญชาติหนึ่ง ทั้งได้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคตามพันธกิจของสภากาชาดไทยด้วย นอกจากนี้หากประชาชนท่านใดประสงค์จะให้ความเหลือประชาชนเหล่านั้นโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องอาหารและอุปกรณ์การแพทย์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการักษาและป้องกันโรคโควิด-19ก็สามารถบริจาคได้ที่สภากาชาดไทยหรือตรงไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆโดยประสานงานกับเหล่ากาชาดจุงหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง