รีเซต

‘สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย’ หนุน ‘ธปท.’ ออกกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน

‘สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย’ หนุน ‘ธปท.’ ออกกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 08:12 )
63
‘สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย’ หนุน ‘ธปท.’ ออกกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน

จากการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ในระดับโลก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจไทย ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ บางรายนำไปสู่การขาดกระแสเงินสดในระยะสั้น ประกอบกับนักลงทุนบางส่วนประสงค์จะถือเงินสดในปริมาณที่มากกว่าปกติหลายเท่า  อาจจะทำให้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในช่วงนี้ บางรุ่นประสบปัญหาการออกตราสารหนี้รุ่นใหม่เพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้รุ่นเดิมได้ไม่เต็มจำนวน

ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นแหล่งระดมทุนและแหล่งเงินออมที่มีมูลค่าคงค้าง 3.7 ล้านล้านบาท มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากพันธบัตรรัฐบาล สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสนับสนุนการที่ภาครัฐ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ผ่านกองทุนบีเอสเอฟเข้ามาทำหน้าที่เสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้แก่ระบบ เพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดทุนและระบบการเงินของประเทศในภาพรวม อันเป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลามกระทบต่อเงินออมของประเทศ ดังที่หลายประเทศดำเนินการ เพื่อพยุงให้ทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจรอดพ้นจากปัญหาการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และกลับมาสามารถดำเนินการได้อย่างปกติเมื่อภาวะวิกฤตผ่านพ้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง