คมนาคมออกกฎใหม่ เลิกกฎเดิมยกเว้นค่าผ่านมอเตอร์เวย์ช่วงปีใหม่-สงกรานต์

คมนาคมออกกฎใหม่ เลิกกฎเดิมยกเว้นค่าผ่านมอเตอร์เวย์ช่วงปีใหม่-สงกรานต์
มติชน
29 พฤษภาคม 2564 ( 16:14 )
19
คมนาคมออกกฎใหม่ เลิกกฎเดิมยกเว้นค่าผ่านมอเตอร์เวย์ช่วงปีใหม่-สงกรานต์

คมนาคม ออกกฎใหม่ ยกเลิกกฎเดิมเว้นค่าผ่านมอเตอร์เวย์ช่วงปีใหม่-สงกรานต์ เหตุ มีการปรับปรุงสายทางหลวงพิเศษใหม่ โดยกฎกระทรวงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกาลปัจจุบัน

 

 

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. ๒๕๕๐ -พ.ศ.๒๕๖๔  มีรายละเอียดระบุว่า

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

ให้ยกเลิกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวให้เหตุผลไว้ว่า ในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙

 


(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
และสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นประจำทุกปีในช่วงระยะเวลาที่กำหนด แต่เนื่องจากในปัจจุบันกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ฯ ได้ถูกยกเลิกแล้ว และมีการปรับปรุงสายทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ โดยกฎกระทรวงฉบับใหม่ ส่งผลให้กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีสภาพใช้บังคับอีกต่อไปและไม่สอดคล้องกับกาลปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง