ทอ.งัด 8 มาตรการให้กำลังพลปฏิบัติ ช่วงโควิด

ทอ.งัด 8 มาตรการให้กำลังพลปฏิบัติ ช่วงโควิด
มติชน
23 ธันวาคม 2563 ( 22:43 )
26
ทอ.งัด 8 มาตรการให้กำลังพลปฏิบัติ ช่วงโควิด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พล.อ.ท.ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นำหน้ากากผ้าจำนวน 2,000 ชิ้น แจกจ่ายให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รณรงค์และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

 

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และมีแนวโน้มขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัด พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้อนุมัติมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในส่วนของกองทัพอากาศ ดังนี้

 

1) การฝึกเพื่อดำรงขีดความสามารถการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ ให้พิจารณาฝึกในที่ตั้งเป็นหลักตามความเหมาะสม กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจนอกที่ตั้ง ให้จัดทำมาตรการป้องกันโรคในการเคลื่อนย้ายหน่วย และควบคุมกำกับดูแลให้กำลังพลของหน่วยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

 

2) การศึกษา อบรม และสัมมนา ให้จัดเตรียมแผนการเรียนทางไกลหรือทางออนไลน์ทดแทน หากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ให้หน่วยกำกับดูแลการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของเครื่องใช้เฉพาะตัวไม่ให้ปะปนซึ่งกันและกัน การจัดระยะการนั่งให้ห่างกัน และให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน

 

 

3) การประชุม สามารถดำเนินการได้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 300 คน และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กองทัพอากาศกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีความจำเป็นต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่า 300 คน ให้พิจารณาใช้ระบบ Video Tele Conference (VTC) ทดแทน

 

4) กิจกรรมภายในหน่วย สามารถดำเนินการได้โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 300 คน และให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

5) งดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกกรณี

 

 

6) งดการปล่อยนักเรียนทหาร และทหารกองประจำการกลับบ้านในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นมีความจำเป็นเร่งด่วน

 

7) เน้นย้ำกำลังพลให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตามประกาศของทางราชการ

 

8) ให้หน่วยงานและกำลังพลกองทัพอากาศ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยใกล้ชิด และปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่ทางราชการกำหนด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง