รีเซต

17 สิงหาคม “วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ” ตรงกับวันเสียชีวิตของน้องมาเรียม

17 สิงหาคม “วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ” ตรงกับวันเสียชีวิตของน้องมาเรียม
NewsReporter
17 สิงหาคม 2565 ( 14:37 )
293
17 สิงหาคม “วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ” ตรงกับวันเสียชีวิตของน้องมาเรียม

17 สิงหาคม “วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ” ตรงกับวันเสียชีวิตของน้องมาเรียม เพื่อระลึกถึงการจากไปของมาเรียม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่มาเรียมจากไป 

 

การจากไปของมาเรียม พะยูนน้อยแห่งเกาะลิบง ไม่ได้สูญเสียไปอย่างสูญเปล่า กับทำให้พวกเราได้บทเรียนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก จำพวก พะยูน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการสงวน รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก จึงได้ถอดบทเรียนมาจัดทำเป็นแผนอนุรักษ์พะยูนฉบับแรกขึ้น ภายใต้การนำของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นวันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ และมีแผนในการอนุรักษ์คุ้มครองพะยูนอย่างเป็นรูปธรรม

 

แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ

พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่ในทะเลไทยทั้งบริเวณฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ปัจจุบันมีประชากรพะยูนในประเทศไทยประมาณ 250 ตัว โดยประมาณร้อยละ 70 พบในบริเวณทะเลจังหวัดตรัง ถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูนอยู่บริเวณใกล้ฝั่งที่มีแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้า ทาให้พะยูนมีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์สูง พะยูนมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งเนื่องจากจานวนประชากรที่น้อยเพียงหลักร้อยตัว อีกทั้งยังมีการเสียชีวิตเฉลี่ยถึง 15 ตัวต่อปี โดยมีสาเหตุหลักที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประมง ในช่วงประมาณ 6 ปีที่ผ่านมามีความพยายามในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พะยูนจังหวัดตรังโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้เกิดแผนการอนุรักษ์พะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัยของจังหวัดตรัง และผลจากการดาเนินการตามแผนทาให้พะยูนในจังหวัดตรังมีจานวนเพิ่มขึ้นจาก 125 ตัวในปี พ.ศ. 2556 เป็น 185 ตัว ในปี พ.ศ. 2562 ความสาเร็จของการทางานในพื้นที่จังหวัดตรัง เป็นต้นแบบการทางานเชิงอนุรักษ์พะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเป็นต้นแบบที่ดีในการนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของพะยูนในแหล่งอื่น ๆ ของประเทศไทย แนวคิดในการทาแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติจึงเป็นการนาความสาเร็จของการอนุรักษ์พะยูนที่จังหวัดตรัง มาขยายผลไปยังพื้นที่แหล่งที่มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูนอื่น ๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมเป็น 13 พื้นที่ โดยมีการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้มีการศึกษาสารวจมาอย่างต่อเนื่อง และกาหนดแนวทางและกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ บันทึกความเข้าใจในการอนุรักษ์พะยูนระดับนานาชาติ แผนการอนุรักษ์พะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัด รวมทั้งนาประสบการณ์และบทเรียนที่ได้มีการดาเนินการที่ผ่านมา

 

แผนการอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติมีวัตถุประสงค์หลักคือ


         1) เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยในประเทศไทย


         2) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานศึกษาวิจัยพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย


         3) เพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายของแผนให้ประชากรพะยูนเพิ่มขึ้นจาก 250 ตัว เป็น 280 ตัว ในเวลา 3 ปี โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนที่สาคัญประกอบด้วย


             3.1) การอนุรักษ์และลดภัยคุกคามพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย


             3.2) การดาเนินการศึกษาวิจัยพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย


             3.3) การช่วยชีวิตและดูแลรักษาพะยูนเกยตื้น 


             3.4) การส่งเสริมการสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วม

 

 

 

 

ข้อมูล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง