รีเซต

ราชกิจจาฯ ออกประกาศห้ามรถบรรทุก10 ล้อขึ้นไป วิ่ง 7 เส้นทาง ช่วงปีใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศห้ามรถบรรทุก10 ล้อขึ้นไป วิ่ง 7 เส้นทาง ช่วงปีใหม่
มติชน
22 ธันวาคม 2565 ( 13:56 )
33
ราชกิจจาฯ ออกประกาศห้ามรถบรรทุก10 ล้อขึ้นไป วิ่ง 7 เส้นทาง ช่วงปีใหม่

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566 ความว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566 มีวันหยุดราชการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จึงทำให้มี วันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร กำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 524/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566
พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 กำหนดการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันศุกร์ที่
30 ธันวาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ในถนน ดังต่อไปนี้
2.1 ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 99+800
ถึงกิโลเมตรที่ 106+150 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 7 กิโลเมตร
2.2 ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 332
ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 347 ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร
2.3 ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600
ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 102 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 87กิโลเมตร
2.4 ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117) ตั้งแต่กิโลเมตร
ที่ ๐+๐๐๐ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 7 ตำบลบางม่วง
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร
2.5ถนนกบินทร์บุรี – ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่
กิโลเมตรที่ 165 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 222
ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 57 กิโลเมตร
2.6 ถนนบุรีรัมย์ – อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่
กิโลเมตรที่ 71 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 83 ตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร
2.7 ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362) ตั้งแต่
กิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ 9+288 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ระยะทาง 9 กิโลเมตร
ข้อ 3 ในกรณีรถบรรทุกบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวข้างต้น
ในช่วงเวลาดังกล่าว ภายในจังหวัดเดียวกัน ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุญาต หากเป็นการขอเดินรถตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต
ข้อ 4 นับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
หรือคำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565
พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง