“นอภ.ภูซาง” เข้มห้าม “ขรก.-ลูกจ้าง” ออกนอก “พะเยา”

“นอภ.ภูซาง” เข้มห้าม “ขรก.-ลูกจ้าง” ออกนอก “พะเยา”
มติชน
2 เมษายน 2563 ( 18:37 )
29
“นอภ.ภูซาง” เข้มห้าม “ขรก.-ลูกจ้าง” ออกนอก “พะเยา”
“นอภ.ภูซาง” เข้มห้าม “ขรก.-ลูกจ้าง” ออกนอก “พะเยา”

โควิด-19 : เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ออกคำสั่งที่ 77/2563 เรื่อง สั่งห้ามมิให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เดินทางออกนอกเขตจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และมีหนังราชการที่ พย 0818/ว 294 แจ้งถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทุกแห่งใน อ.ภูซาง ด้วย

นอภ.ภูซาง กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด -19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ทางอำเภอจึงออกคำสั่งดังกล่าว ห้ามมิให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ อ.ภูซาง ออกนอกเขตจังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

“กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตจังหวัดพะเยา ให้ยื่นใบลา พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็นต่อหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด และให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น รายงานให้นายอำเภอภูซางทราบโดยเร็ว และเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ อ.ภูซาง ต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ” นายวิรุฬห์ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง