รีเซต

จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3 ราย สั่ง 'จุฬานิวาส' เขตต้องดูแลเป็นพิเศษ ย้ำ ยังควบคุมสถานการณ์ได้

จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3 ราย สั่ง 'จุฬานิวาส' เขตต้องดูแลเป็นพิเศษ ย้ำ ยังควบคุมสถานการณ์ได้
มติชน
7 กุมภาพันธ์ 2564 ( 23:41 )
74
จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3 ราย สั่ง 'จุฬานิวาส' เขตต้องดูแลเป็นพิเศษ ย้ำ ยังควบคุมสถานการณ์ได้

จากกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 2/2564 โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม 2 รายนั้น

 

อ่านข่าว : จุฬาฯ ออกประกาศมาตรการศูนย์ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 หลังพบบุคลากรติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย

 

ล่าสุด ช่วงดึกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ มาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 3/2564 โดยระบุว่า ตามที่ได้ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1 และ 2/2564 ลงวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามลำดับ และขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

 

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ และพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพิ่มเติมอีก 3 คน ซึ่งพักอยู่ห้องตรงข้ามและห้องเยื้องกับผู้ป่วยกลุ่มเดิมและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกัน

 

คณะกรรมการจึงกำหนดมาตรการในดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

1.สอบสวนโรคผู้ป่วย 3 คนใหม่โดยเร็วที่สุด

2.ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยทันที

3.ให้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำหรับกรณีอื่นๆ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาตามความเหมาะสม

4.ให้ จุฬานิวาส เป็น เขตต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสให้ครบทุกคนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ได้ตรวจคัดกรองผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาส จำนวนทั้งสิ้น 230 คน และจะยังติดตามประเมินอย่างใกล้ชิด

 

จึงขอให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลได้ และขอให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19”

 

ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ยังออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาส กรณีมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ระบุว่า ด้วยปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นมา มีบุคลากรผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสติดเชื้อโรค COVID-19 โดยอาคารจุฬานิวาสเป็นอาคารพักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการของส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรคดังกล่าวของผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสรายอื่น รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควรให้มีประกาศดังนี้

ข้อ 1 ให้บุคลากรผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสทุกรายปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง พร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยให้แจ้งหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรนั้นทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสเข้าไปในอาคารตั้งแต่เวลา 22.00-06.00 น.ของวันถัดไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 3 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสทุกรายปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) เข้าหรือออกจากที่พักอาศัยเฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น

(2) ลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแอพพลิเคชั่นหมอชนะ หรือวิธีการอื่นที่ตามที่กำหนด

(3) ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รวมทั้งประกาศและคำสั่งของทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง