รีเซต

'จุรินทร์' ควง 'นิพนธ์' อนุมัติแผนงบกว่า 5,000 ล้าน บูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้

'จุรินทร์' ควง 'นิพนธ์' อนุมัติแผนงบกว่า 5,000 ล้าน บูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้
มติชน
17 มกราคม 2565 ( 19:55 )
78
'จุรินทร์' ควง 'นิพนธ์' อนุมัติแผนงบกว่า 5,000 ล้าน บูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้

ข่าววันนี้ เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 มกราคม ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เข้าร่วมการประชุม

 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนงบประมาณการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ และกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีมติเห็นชอบ ประกอบด้วย 1.แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570 2.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 3. ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนา ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 กรณีเพื่อพิจารณาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน รวมถึงโครงการผ่านการอนุมัติของครม. สัญจร(อันดามัน) บรรจุในแผนงบประมาณต่อไป

 

ทั้งนี้ ในส่วนแผนงานของการอนุมัติแผนในที่ประชุมนั้น มีการอนุมัติโครงการทั้งสิ้น 345 โครงการ งบประมาณจำนวนกว่า 5,082 ล้านบาท ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ 3 กลุ่มจังหวัดประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ชายแดน ผลลัพธ์ของการดำเนินการมุ่งเป้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูป การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาโลจิสติกส์ทั้งระบบ เป็นต้น โดยโครงการทั้งหมด ที่ประชุมได้กลั่นกรองเห็นชอบเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ).ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง