รีเซต

ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง 1 ปี หมดสิทธิหย่อนบัตร เลือกตั้งอบจ.

ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง 1 ปี หมดสิทธิหย่อนบัตร เลือกตั้งอบจ.
TNN ช่อง16
4 ธันวาคม 2563 ( 14:54 )
932
ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง 1 ปี หมดสิทธิหย่อนบัตร เลือกตั้งอบจ.

วันนี้ (4ธ.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เกี่ยวกับผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้ง โดยในกรณีที่ย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันทำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย เป็นวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีการเลือกตั้งเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกันให้บุคคลนั้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ และให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

ดังนั้น บุคคลที่ย้ายทะเบียนบ้านภายในจังหวัด คือ จากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่ง จะมีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ที่อำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในปัจจุบัน 

ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลดังกล่าวจะต้องมีชื่ออยู่ ณ อำเภอเดิมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ได้ย้ายไปมีชื่ออยู่ ณ อำเภอใหม่ไม่ครบ 1 ปี ถ้าประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.ต้องไปร้องขอเพิ่มชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ อำเภอเดิม ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

สำหรับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในอำเภอหนึ่งติดต่อกันครบ 1 ปี โดยไม่ย้ายทะเบียนบ้านเลย จึงมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ณ ที่อยู่ปัจจุบัน ซึ่งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

กรณีบุคคลที่ย้ายทะเบียนบ้านจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดใหม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง จะไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดใหม่ และบุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเดิม เนื่องจากในวันเลือกตั้งไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง