รีเซต

รมว.ยธ.แนะเจ้าของธุรกิจSMEs ได้รับกระทบโควิด ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ แก้ปัญหาถูกฟ้องล้มละลาย

รมว.ยธ.แนะเจ้าของธุรกิจSMEs ได้รับกระทบโควิด ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ แก้ปัญหาถูกฟ้องล้มละลาย
มติชน
14 กรกฎาคม 2563 ( 16:01 )
97
รมว.ยธ.แนะเจ้าของธุรกิจSMEs ได้รับกระทบโควิด ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ แก้ปัญหาถูกฟ้องล้มละลาย

รมว.ยธ.แนะเจ้าของธุรกิจSMEs ได้รับกระทบโควิด ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ แก้ปัญหาถูกฟ้องล้มละลาย

เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม ที่กระทรวงยุติธรรม  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ขนาดย่อม (SMEs) เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดและไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ผู้ประกอบการหลายรายถูกฟ้องล้มละลาย บ้างก็ถูกบังคับคดี ตนจึงเสนอให้ครม.พิจารณาเพื่อขอให้กรมบังคับเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดหลักเกณฑ์ว่า

การยื่นขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ส่วนคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวนหนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

แต่กรณีที่เป็นบริษัทจำกัด จำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท ลูกหนี้จะต้องอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยเป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินกิจการมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้ ดังนั้นกิจการจะต้องดำเนินการอยู่ เพราะหากปิดกิจการไปแล้ว ก็จะไม่สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางนั้น ทางเจ้าหนี้และลูกหนี้จะต้องประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการในการชำระหนี้ของบรรดาเจ้าหนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ จากจำนวนหนี้ 2 ใน 3 ของหนี้ทั้งหมด ซึ่งลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้ที่เป็นผู้ร้องขอฟื้นฟูกิจการจะต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ พร้อมแนบแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางด้วย

หลังจากศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้แล้ว กิจการของลูกหนี้ก็จะอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ ซึ่งลูกหนี้จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย เช่น ไม่ถูกฟ้องคดีแพ่ง ไม่ถูกบังคับคดี ไม่ถูกฟ้องล้มละลาย จะไม่ถูกตัดน้ำ ตัดไฟ หรืองดให้บริการสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการค้าตามปกติต่อไปได้

“เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ผู้บริหารแผนที่ระบุไว้ จะทำหน้าที่ดำเนินการตามแผนเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามที่ระบุไว้ในแผน ดังนั้นแผนฟื้นฟูกิจการ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูกิจการในการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ และเจ้าหนี้ให้การยอมรับ ซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการจะมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี หากลูกหนี้แก้ไขปัญหาจนประสบผลสำเร็จตามแผน ศาลก็จะมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการต่อไป”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง