'บิ๊กป้อม' ย้ำคปต. เร่งแก้ปัญหาจชต. ช่วยประชาชนรับผลกระทบโควิด-19

'บิ๊กป้อม' ย้ำคปต. เร่งแก้ปัญหาจชต. ช่วยประชาชนรับผลกระทบโควิด-19
มติชน
3 เมษายน 2563 ( 14:21 )
18
'บิ๊กป้อม' ย้ำคปต. เร่งแก้ปัญหาจชต. ช่วยประชาชนรับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (Video conference) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(สล.คปต.) พร้อมด้วย ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในฐานะกรรมการคปต. ส่วนหน้า หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมคปต.ได้รับทราบเรื่องที่สำคัญในเรื่อง 1.สรุปสถานการณ์ด้านการข่าวพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวโน้มสถานการณ์ 2.การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562-2565 และ 3.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคปต. และข้อสั่งการประธาน คปต.ที่ผ่านมาในเรื่อง 1.การจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25633 3.การทบทวนและจัดทำแผนเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563-2565 และ 4.แนวทางขับเคลื่อนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ที่ประชุมคปต.ได้พิจารณาเรื่องสำคัญและมีมติเห็นชอบ รวม 5 เรื่องได้แก่ 1.แนวทางการพัฒนามาตรการ ในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้อง กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3) โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.การดำเนินนโยบาย การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5.การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)

“ขอเน้นย้ำความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเครื่องมือดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานและมีกลไกติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จึงย้ำผู้บริหารทุกหน่วยงานติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่ต้องเปิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์กร ภาคประชาชน จึงขอให้เน้นงานสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลและป้องกันความสับสนของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง เน้นย้ำทุกหน่วยงานสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จชต. สมช. ในฐานะ สล.คปต. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจชต. ที่เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และจะเป็นพลังร่วมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง