รีเซต

กปน.จับมือ กอ.รมน สร้างชีวิตที่ดีให้คนกรุงเทพฯและปริมณฑล MOU บูรณาการบริหารน้ำประปาอย่างยั่งยืน

กปน.จับมือ กอ.รมน สร้างชีวิตที่ดีให้คนกรุงเทพฯและปริมณฑล MOU บูรณาการบริหารน้ำประปาอย่างยั่งยืน
มติชน
28 มกราคม 2565 ( 10:44 )
37
กปน.จับมือ กอ.รมน สร้างชีวิตที่ดีให้คนกรุงเทพฯและปริมณฑล MOU บูรณาการบริหารน้ำประปาอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.สิงห์ทอง หมีทอง กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน ระหว่าง กปน. และ กอ.รมน. โดยมี นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. และ พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ บูชากุล นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ กปน. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปน. และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กอ.รมน. ร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

 

สำหรับบันทึกความร่วมมือฯฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งน้ำสำรองสำหรับการผลิตน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อบริหารจัดการรองรับสถานการณ์น้ำตั้งแต่ยามปกติจนถึงสถานการณ์วิกฤต ร่วมดำเนินการฝึกซ้อมแผนรองรับภัยพิบัติ วินาศกรรม และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อเตรียมป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาและผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน

 

รวมถึงร่วมมือพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะความชำนาญด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ฯลฯ อีกทั้งร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สำคัญ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแลท่อจ่ายน้ำประปา

 

ในการนี้ นายกวีได้กล่าวขอบคุณในการสนับสนุนการจัดทำบันทึกความร่วมมือฯ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำประปา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขณะที่ พล.อ.สันติพงศ์ กล่าวยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้วยความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง