รีเซต

ขอนแก่น เปิดศูนย์คลายทุกข์ เยียวยาจิตใจปชช.ช่วงโควิด-19 ที่วัดธาตุพระอารามหลวง

ขอนแก่น เปิดศูนย์คลายทุกข์ เยียวยาจิตใจปชช.ช่วงโควิด-19 ที่วัดธาตุพระอารามหลวง
มติชน
6 พฤษภาคม 2563 ( 16:04 )
189
2
ขอนแก่น เปิดศูนย์คลายทุกข์ เยียวยาจิตใจปชช.ช่วงโควิด-19 ที่วัดธาตุพระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่วัดธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์คลายทุกข์ จ.ขอนแก่น เพื่อเยียวยาจิตใจประชาชนในช่วงโควิด-19

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จ.ขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จ.ขอนแก่น จัดตั้งศูนย์คลายทุกข์ จ.ขอนแก่น 46 แห่ง โดยแบ่งเป็นศูนย์คลายทุกข์ระดับจังหวัด 2 แห่ง คือที่วัดธาตุ พระอารามหลวง และวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และศูนย์คลายทุกข์ระดับอำเภอ 26 อำเภอ 44 แห่ง โดยพระสงฆ์ทั้งธรรมยุต และมหานิกาย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยแต่ละศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านจิตใจในการให้คำปรึกษา โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งตั้งแต่เปิดศูนย์คลายทุกข์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมา ได้ให้คำปรึกษาประชาชนโดยเฉลี่ยศูนย์ละ 15 ราย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉลี่ยศูนย์ละ 300 ชุด โดยประชาชนที่เข้ารับการปรึกษาใครทุกด้านจิตใจ 74 ราย และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 7,730 ชุด

รศ.ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต กล่าวว่า คณะสงฆ์จ.ขอนแก่น ได้ดำเนินการใน 2 ส่วน คือ 1.บทบาทหน้าที่ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการบรรเทาทุกข์ทางกาย โดยมีการแจกเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นวัตถุทาน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ให้มีความอิ่มทางกาย โดยกำหนดให้มีการแจกทานเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน โดยแจกเครื่องอุปโภคบริโภคที่ศูนย์คลายทุกข์ วัดธาตุ พระอารามหลวง ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนที่

2.การให้ธรรมเป็นทาน ซึ่งพระสงฆ์มีหน้าที่ในการให้กำลังใจให้ประชาชนในการดำรงตนในภาวะวิกฤตต่างๆ ให้คำปรึกษา ให้ทางออกแก่สังคมและประชาชน และเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก ในการดูแลทั้งทางกายและจิตใจ ประการสำคัญคือความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวจ.ขอนแก่น ซึ่งทำให้ผ่านพ้น วิกฤติโควิด-19 ไปได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง