รีเซต

สมัครงานญี่ปุ่น กรมแรงงาน 2565 ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง หางานญี่ปุ่นสมัครเลย!

สมัครงานญี่ปุ่น กรมแรงงาน 2565 ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง หางานญี่ปุ่นสมัครเลย!
Ingonn
6 พฤษภาคม 2565 ( 14:46 )
56.6K
สมัครงานญี่ปุ่น กรมแรงงาน 2565 ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง หางานญี่ปุ่นสมัครเลย!

ทำงานญี่ปุ่น 2022 ต้องการทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย เช็กด่วน! องค์กร IM Japan รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ E-Service เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นการสมัครงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน มีรายละเอียดในการสมัครงาน ทำงานประเทศญี่ปุ่นอย่างไรบ้าง เช็กที่นี่

 

ด้วยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan หรือเรียกโดยย่อว่า IM ประเทศญี่ปุ่น) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว กำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทางและการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานสำหรับผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

 

เปิดรับสมัครทำงานญี่ปุ่น ถูกกฎหมาย อาชีพอะไรบ้าง

ตำแหน่งงาน ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษา เครื่องจักร งานพ่นสี งานหล่อพลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานญี่ปุ่น 

 1. เพศชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร หรือเกิดระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2535 ถึง 3 มิถุนายน 2545)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
 3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 4. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
 5. ไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือความผิดปกติทางร่างกาย
 6. ไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่มีรายงานประวัติอาชญากรรม
 7. ไม่เป็นผู้ที่เคยไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า "Technical intem" หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ
 8. ไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ต้องห้าม ในการเข้าประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ
 9. ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นสาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ
 10. ไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
 11. สายตาปกติ (สายตาไม่สั้นระดับค่าสายตาไม่เกิน 20/40 ไม่ยาว ไม่เอียง และตาไม่บอดสี)
 12. ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นกำหนด และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือโรคติดต่อตามที่กฎหมาย การดูแลทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและการป้องกันโรคติดเชื้อประเทศญี่ปุ่น เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค โรคเอดส์ เป็นต้น
 13. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่องค์กร IM Japan สนับสนุนระหว่างการฝึกอบรม ในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

ระยะเวลาฝึกงานเทคนิคและค่าตอบแทนที่จะได้รับ (เงินเดือน)

 1. องค์กร IM Japan จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ (กรุงเทพฯ - โตเกียว - กรุงเทพฯ)


 2. องค์กร IM Japan กำหนดระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคสูงสุด 3 ปี (36 เดือน) โดยผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคจะต้องฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคกับสถานประกอบการที่องค์กร IM Japan จัดให้เท่านั้น โดยได้ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างตามเงื่อนไขและตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
  • เดือนแรก ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคแต่ละคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน และองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคต้องรับผิดชอบเอง
  • เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 การฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคจะอยู่ภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่นระหว่างผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคกับสถานประกอบการ (ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด) ทั้งนี้ ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
  • ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคที่สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบ อาชีพจำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย


 3. องค์กร IM Japan ประเทศญี่ปุ่น จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค

ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฝึกงานเทคนิครับผิดชอบ

 1. ค่าโดยสาร ในระหว่างการฝึกอบรมก่อนเดินทางในประเทศไทย
 2. ค่าตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
 3. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าวีซ่า
 5. ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 6. ค่าภาษีตามที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เงินสมทบประกันสังคมและประกันการว่างงาน
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารระหว่างเดือนแรกในประเทศญี่ปุ่น
 8. ค่าอาหาร ค่าที่พัก และสาธารณูปโภคต่างๆ ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคตลอดระยะเวลา 3 ปี

 

ขั้นตอนการสมัครงาน ประเทศญี่ปุ่น 2022

 1. สมัครสอบที่เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th ลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน โดยสามารถสแกน QR Code ที่แนบท้ายประกาศเพื่อดูวิธีลงทะเบียนและรับสมัคร
 2. รับสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤษกาคม - 3 มิถุนายน 2565
 3. ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องอ่าน!

ประกาศรับสมัคร >>> https://drive.google.com/.../1WwZredxFfYRLVVpvBBg.../view...

วิธีการลงทะเบียนและสมัครออนไลน์ >>> https://drive.google.com/.../1p3RbaZy54J14IJkX7.../view...

 

 

ข้อมูล IMthailand

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง