'บิ๊กป้อม' ถกกก.นโยบายพัฒนาภาคกลาง เร่งพัฒนาศก.-สังคม เชื่อมโยงปชช.ทุกภาค

'บิ๊กป้อม' ถกกก.นโยบายพัฒนาภาคกลาง เร่งพัฒนาศก.-สังคม เชื่อมโยงปชช.ทุกภาค
มติชน
15 มกราคม 2564 ( 12:07 )
17
'บิ๊กป้อม' ถกกก.นโยบายพัฒนาภาคกลาง เร่งพัฒนาศก.-สังคม เชื่อมโยงปชช.ทุกภาค

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุม รับทราบ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารเชิง พื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ….. การเปลี่ยนแปลงโครงการตาม แผนปฎิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคกลางประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2563-2564 ( กรณีไม่กระทบแผน) และนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2565 และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งผลการพิจารณาแผนปฎิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยที่ประชุมได้นำเสนอแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 


 

โดยพัฒนากรุงเทพฯสู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนากรุงเทพเป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 2) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 3)ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยังยืน 4)บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งและความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยังยืน 5) เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 6) พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

 


 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแล ให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแนวทางที่ก.บ.ภ. ได้วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ขอให้ฝ่ายเลขาฯ สรุปสาระสำคัญ ผลการประชุมในวันนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บูรณาการนโยบายพัฒนาภาคต่อไป

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง