รีเซต

CPAXT ขายสินทรัพย์ในจีน 49 ล. ให้ GLSC บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

CPAXT ขายสินทรัพย์ในจีน 49 ล. ให้ GLSC บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
ทันหุ้น
22 กันยายน 2566 ( 17:46 )
44
CPAXT ขายสินทรัพย์ในจีน 49 ล. ให้ GLSC บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ต้ร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการจำหน่ายสินทรัพย์ของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร ในประเทศจีน ให้กับ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1 . วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ : ภายในเดือนตุลาคม 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : (1) Makro (Guangzhou) Food Co., Ltd. ("MGZ") บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

(2) Guangzhou Haudu Makro Food Supermarket Co., Ltd. ("MGH") บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

ผู้ซื้อ: Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. ("GLSC") นิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ

 

ลักษณะความสัมพันธ์ :

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ซื้อ (GLSC) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ และ นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการของผู้ซื้อ GLSC

 

3. ลักษณะของรายการ

สินทรัพย์ที่จำหน่าย : สินทรัพย์ของ MGZ และ MGH ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือ และเงินประกันการเช่า ของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร MGZ สาขา Panyu และศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร MGH สาขา Huadu ในประเทศจีน

 

มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของการจำหน่ายสินทรัพย์ของ MGZ และ MGH เป็นจำนวนงินทั้งสิ้น 10 ล้านหยวน หรือประมาณ 49.20 ล้านบาท โดยจะได้รับชำระเป็นเงินสดจากผู้ซื้อ GLSC

 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ดำเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้วิธีประเมินสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset Value Approach) โดยมีมูลค่าเท่ากับ 8.11 ล้านหยวน หรือประมาณ 39.90 ล้านบาท

 

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย/กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงในที่ประชุม

1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ 6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 7. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 8. นายณรงค์ เจียรวนนท์

4. นายปียะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 9. นายธานินทร์ บูรณมานิต

5. ดร. ประเสริฐ จารุพนิซ

 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ เป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

7. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 

การจำหน่ายสินทรัพย์ของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร ในประเทศจีนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ ร้อยละ 0.11 รายการดังกล่าวข้างต้น จึงมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30มิถุนายน 2566จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.01และเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 6 เดือนย้อนหลัง จะมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15จึงไม่เข้าข่ายต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนทศตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง