รีเซต

ข่าวดี สงกรานต์หยุดยาว มติครม.ไฟเขียวเพิ่ม วันหยุดกรณีพิเศษ 12 เมษายน 2567 อีก 1 วัน

ข่าวดี สงกรานต์หยุดยาว มติครม.ไฟเขียวเพิ่ม วันหยุดกรณีพิเศษ 12 เมษายน 2567 อีก 1 วัน
TNN ช่อง16
13 กุมภาพันธ์ 2567 ( 11:54 )
105
ข่าวดี สงกรานต์หยุดยาว มติครม.ไฟเขียวเพิ่ม วันหยุดกรณีพิเศษ 12 เมษายน 2567 อีก 1 วัน

ข่าวดี มติครม. เห็นชอบกำหนดให้วันศุกร์ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน ทำให้สงกรานต์มีวันหยุดยาวติดต่อกัน รวม 5 วัน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้


1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2567


2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว (ตามข้อ 1) ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยราชการนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน


3. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไป


สาระสำคัญของเรื่อง


1. เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นและติดขัด 


ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรกำนหดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 เพิ่มเติม จำนวน 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567


ทั้งนี้ การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน จะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน รวม 5 วัน (วันศุกร์ที่ 12 - วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567)


2. การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการ ประจำปี 2567 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว จะทำให้ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2567 


ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2567 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายตัวในการเดินทางของประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าว และยังส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 


นอกจากนี้ การที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษล่วงหน้าจะช่วยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชนสามารถวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ภาพจาก TNN ONLIN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง