รีเซต

ยโสธรปิดเพิ่ม ‘ร้านเกมส์-เน็ต-คาราโอแกะ’ ส่วน 'ร้านอาหาร-เนื้อย่างเกาหลี-รถเข็น-แผงลอย' จัดที่นั่งห่างเกิน 1 ม.

ยโสธรปิดเพิ่ม ‘ร้านเกมส์-เน็ต-คาราโอแกะ’ ส่วน 'ร้านอาหาร-เนื้อย่างเกาหลี-รถเข็น-แผงลอย' จัดที่นั่งห่างเกิน 1 ม.
มติชน
24 มีนาคม 2563 ( 17:08 )
113
ยโสธรปิดเพิ่ม ‘ร้านเกมส์-เน็ต-คาราโอแกะ’ ส่วน 'ร้านอาหาร-เนื้อย่างเกาหลี-รถเข็น-แผงลอย' จัดที่นั่งห่างเกิน 1 ม.

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ยโสธร ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จังหวัดยโสธร เพิ่มเติม ใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศคุณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จังหวัดยโสธร ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธรให้ใช้มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในจังหวัด นั้น

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยโสธรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร จึงให้ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.ให้ปิดร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563

2.ให้ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเนื้อย่างเกาหลี ในคูหา รถเข็น และแผงลอย มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับผู้บริโภคที่นั่งรับประทาน ด้วยการจัดที่นั่งให้ห่างจากกันมากกว่า 1 เมตร จัดให้มีจาน ชาม ช้อน ตะเกียบ ช้อนกลาง แยกเป็นรายบุคคล และให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา การดูแลสุขภาพ และป้องกันการติตเชื้อของพนักงาน เช่น ใช้หน้ากากอนามัย การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การกำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

3. ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมของวัด โรงเรียน เช่น ผ้าป่า งานเลี้ยงรุ่น หรือ งานอื่นๆ ที่รวมคนจำนวนมากกว่า 100 คนออกไป ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง