รีเซต

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. เรียกประชุมรัฐสภา 22 พฤษภาคม นี้

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. เรียกประชุมรัฐสภา 22 พฤษภาคม นี้
TNN ช่อง16
5 พฤษภาคม 2564 ( 18:58 )
132
โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. เรียกประชุมรัฐสภา 22 พฤษภาคม นี้

5 พฤษภาคม 2564   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัย ประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2564 ในวันที่ 22 พฤษภาคม นี้  


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 


โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของ

รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกาหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้

สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง 


และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิก

ได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปี


ครั้งที่หนึ่งสำหรับปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 22  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ตามความใน

มาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121   มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา

สมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง