รีเซต

มส. หวั่น โควิด-19 แพร่เชื้อ สั่งทุกวัด งด! จัดกิจกรรม ตั้งแต่ 10 เม.ย.

มส. หวั่น โควิด-19 แพร่เชื้อ สั่งทุกวัด งด! จัดกิจกรรม ตั้งแต่ 10 เม.ย.
77ข่าวเด็ด
11 เมษายน 2563 ( 01:30 )
209
มส. หวั่น โควิด-19 แพร่เชื้อ สั่งทุกวัด งด! จัดกิจกรรม ตั้งแต่ 10 เม.ย.

กรุงเทพฯ – มหาเถรสมาคม มีมติ สั่งทุกวัดงดทุกกิจกรรม ที่จะมีประชาชนจำนวนมากรวมตัวกัน ตั้งแต่ 10 เม.ย.2563 ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งหนังสือแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้่งสองฝ่ายเพื่อแจ้งวัดในการปกครอง และวัดไทยในต่างประเทศ ว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ขยายไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ประชาชนรวมตัวกันจำนวนมาก เป็นภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ขณะที่มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค จะต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

ดังนั้น เพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค จึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ งดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ยกเว้นการปฏิบัติกิจของสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ

เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน พศ.จึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขออนุมัติ กรรมการ มส.เป็นรายรูป แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติเห็นชอบให้ พศ. แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ พร้อมทั้งแจ้งวัดไทยในต่างประเทศทราบ ให้ปฏิบัติตามมติ มส.อย่างเคร่งครัด และแจ้ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทุกจังหวัดทราบแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง