รีเซต

พัทยา-บางแสน ทะเลใกล้กรุงเทพ เช็กมาตรการโควิด-19 ก่อนเที่ยวชลบุรี

พัทยา-บางแสน ทะเลใกล้กรุงเทพ เช็กมาตรการโควิด-19 ก่อนเที่ยวชลบุรี
Ingonn
10 กันยายน 2564 ( 10:44 )
526
พัทยา-บางแสน ทะเลใกล้กรุงเทพ เช็กมาตรการโควิด-19 ก่อนเที่ยวชลบุรี

หลังจากมีมติคลายล็อกดาวน์ จากศบค. ที่อนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ ทำให้หลายคนเริ่มวางแผนการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ เพื่อผ่อนคลายจะการล็อกดาวน์มายาวนาน แต่การเดินทางข้ามจังหวัดในแต่ละที่ จะต้องมีมาตรการโควิด-19 ที่จังหวัดกำหนดไว้ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนั้น และผู้ที่ต้องเดินทางเข้าไป

 

 

วันนี้ TrueID จึงชวนทุกคนมาวางแผนก่อนเดินทางเที่ยวชลบุรี ซึ่งเป็นอีกจังหวัดยอดฮิตใกล้กรุงเทพฯ ว่ามีมาตรการโควิดอะไรบ้าง สถานที่ใดเปิด สถานที่ใดปิด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเที่ยว

 

 

 

เช็กมาตรการโควิด-19 ชลบุรี


คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณาปรับปรุงการบังคับใช้ ในบางมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยให้ดำเนินการในทุกท้องที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

 

 

1.การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 25 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใดให้แจ้งอำเภอท้องที่ พิจารณาอนุญาตก่อนจัดกิจกรรม หากพบว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ มีคำสั่งหห้ามจัดกิจกรรมในทันที 

 

 


2.การปรับมาตรการควบคุมสถานที่ กิจการ/กิจกรรมให้เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาการจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังต่อไปนี้ 

 

 

2.1 โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรีร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณาความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่ 

 

 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีก่อนเปิดทำการ

 

 


2.2 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็นหาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และงดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด และจำกัดจำนวนผู้บริโภคในร้าน 

 

 

โดยหากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศ ให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ และหากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่มีอากาศสามารถถ่ายเทได้ดี เช่นร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอยืรถเข็นให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า community Mall หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

 

 


2.3 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวยิแต่งผมหรือร้านตัดผมให้เปิดดำเนินการได้ 

 

 


2.4 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยให้เปิดบริการได้เฉพาะให้บริการนวดเท้า 

 

 


2.5 ตลาดนัดให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 20.00 น.โดยให้จำหน่ายเฉพาะสินค้า 

 

 


2.6 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า community Mall หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 20.00 น. 

 

 

 

เว้นแต่กิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการหรือปิดการดำเนินการไว้ก่อนดังต่อไปนี้ 

 


1 .คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมายส่วนร้านเสริมสวย แต่งผมืหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง 

 


2 .สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทยให้เปิดดำเนินการได้โดยการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า 

 


3 .สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงในการจัดประชุมยังคงให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน 

 

 

 

2.7 สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่พื้นที่โล่งแจ้ง สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเทศในร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีสามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม 

 

 

 

2.8 พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พื้นที่บริเวณสะพานเกาะลอย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา และพื้นที่บริเวณสะพานชลมารควิถี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด 

 

 

 

ทั้งนี้ห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย หรือกิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่ม มั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 

 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

 


ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง