รีเซต

กรมการแพทย์ออกประกาศ หลังปชช.ปกปิดข้อมูลกระทบรักษาโควิด หากแจ้งเท็จจำคุก 6 เดือน

กรมการแพทย์ออกประกาศ หลังปชช.ปกปิดข้อมูลกระทบรักษาโควิด หากแจ้งเท็จจำคุก 6 เดือน
มติชน
10 เมษายน 2563 ( 17:44 )
197
กรมการแพทย์ออกประกาศ หลังปชช.ปกปิดข้อมูลกระทบรักษาโควิด หากแจ้งเท็จจำคุก 6 เดือน

กรมการแพทย์ออกประกาศ หลังปชช.ปกปิดข้อมูลกระทบรักษาโควิด หากแจ้งเท็จจำคุก 6 เดือน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เผยแพร่ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด 19 ดังนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนที่เข้ามารับการตรวจหรือรักษาที่โรงพยาบาลจำนวนมาก ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีประชาชนบางส่วนปกปิดข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลของตน ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจหรือการรักษา ตามมาตรการและกระบวนการที่ถูกต้องและทันการณ์ จนเป็นเหตุให้โรคโควิด 19 แพร่ระบาดออกไป และส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับบุคคล ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด 19

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมการแพทย์จึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนที่จะต้องได้รับการตรวจหรือรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรการและกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ซึ่งอาจติดเชื้อจากการให้บริการการตรวจ หรือการรักษาพยาบาลผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 แต่ปกปิดข้อมูลที่จำเป็นหรือประวัติส่วนบุคคลของตน กรมการแพทย์จึงขอให้ประชาชนที่เข้ารับการตรวจหรือรักษา แจ้งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลของตน เช่น ประวัติการเดินทาง ประวัติการทำงาน ประวัติการสัมผัสผู้ป่วย หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้ติดเชื้อโรค ต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้ที่ของโรงพยาบาลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง กรณีที่บุคคลใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลของรัฐ และเป็นเหตุให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องระวาง โทษจำคุกไม่กิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง