รีเซต

"เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์" เข้าระดมทุนตลาด mai เสนอขาย IPO 53 ล้านหุ้น

"เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์" เข้าระดมทุนตลาด mai เสนอขาย IPO 53 ล้านหุ้น
ทันหุ้น
22 กุมภาพันธ์ 2567 ( 11:39 )
19
"เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์" เข้าระดมทุนตลาด mai เสนอขาย IPO 53 ล้านหุ้น

#ทันหุ้น-บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPJ จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 53 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 26.50% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

 

บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของเงินลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่า, ใช้สำหรับปรับปรุงระบบการทำงานในองค์กร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ทั้งการขนส่งทางบกต่อเนื่องกับท่าเรือ การบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และบริการคลังสินค้า โดยบริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“MPJLO”) ให้บริการธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถหัวลากเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการในปี 2539 โดย ICD ลาดกระบังเปรียบเสมือนเป็นท่าเรือบก (Dry Port) ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและบรรจุสินค้าขาออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ และยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลระหว่างท่าเรือ มาสู่การขนส่งทางรางรถไฟเพื่อการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศและข้ามเขตพรมแดน

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 MPJLO มีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

 

 (1) MPJDC เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการบริหารการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ โดย MPJDC มีพื้นที่ลานในการให้บริการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์เบา (ไม่มีสินค้าบรรจุ) ของผู้ให้บริการสายเรือ เพื่อบริหารการรับหรือปล่อยตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกตามที่สายเรือระบุ ซึ่ง MPJDC จะให้บริการการซ่อมแซมและทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้มาตรฐาน รวมถึงให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) เพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้าในการจองระวางเรือและระวางเครื่องบิน รวมถึงการเป็นผู้ช่วยแก่ลูกค้าในการวางแผนและการติดตามการขนส่งระหว่างประเทศให้ถึงจุดหมายได้ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ในปี 2562 MPJDC ได้เข้าร่วมทุนกับ OOCL Logistics (Hong Kong) Limited ผู้ให้บริการสายเรือ OOCL และ COSCO ในการจัดตั้งบริษัท โอเอ็ม ดีโพ จำกัด (“OM”) ซึ่ง MPJDC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อการบริหารการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่ม OOCL เป็นหลัก 

 

และ (2) MPJWD เพื่อการให้บริการให้เช่าคลังสินค้า สามารถใช้เป็นพื้นที่เป็นในการเก็บสินค้าทั่วไป โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ลูกค้าที่ต้องการพักสินค้าก่อนการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก หรือทำกิจกรรมพักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนำเข้าและส่งออก

 

**ครอบครัวลิปตพัลลภร่วมถือหุ้น

 

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น จะมีนายจิระศักดิ์ มานะตระกูล ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 75% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 55.13% รองลงมาได้แก่กลุ่มครอบครัวลิปตพัลลภ ถือหุ้น 15.64% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดลงมาที่ 11.50% และกลุ่มครอบครัววิริยะพานิชภักดี ถือหุ้น 8.85% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดลงมาที่ 6.50% 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง