รีเซต

ผู้ประกอบการยิ้ม สรรพากรเพิ่ม 23 สกุลเงินต่างประเทศ เป็นเงินตราหลักทางบัญชีภาษีอากร

ผู้ประกอบการยิ้ม สรรพากรเพิ่ม 23 สกุลเงินต่างประเทศ เป็นเงินตราหลักทางบัญชีภาษีอากร
มติชน
2 ตุลาคม 2563 ( 09:58 )
109
ผู้ประกอบการยิ้ม สรรพากรเพิ่ม 23 สกุลเงินต่างประเทศ เป็นเงินตราหลักทางบัญชีภาษีอากร

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้เพิ่มทางเลือกในการใช้สกุลเงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งหมด 23 สกุลเงิน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 1.จัดทำบัญชีและมีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้การรับรองว่าใช้เงินสกุลนั้นๆ ในการดำเนินงาน 2.สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานต้องเป็นสกุลเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง

 

3.ยื่นคำขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบบัญชี ที่ประสงค์จะใช้สกุลเงินนั้น ในการดำเนินงาน 4.ยื่นแบบฯ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร และใช้ Username และ Password นั้นในการเข้าใช้ระบบ 5.ยื่นแบบ ส.ง. 1 หรือ ส.ง.ป. 1 หรือแบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ส.ง. 2 หรือ ส.ง.ป. 2 แล้วแต่กรณีทางเว็บไซต์ www.rd.go.th 6.Scan หนังสือรับรองการจัดทำบัญชีใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน และ Upload ทางเว็บไซต์ www.rd.go.th

 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดที่สนใจสามารถเข้ามาแจ้งและขออนุมัติได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.t > เมนู e-SERVICES > หัวข้อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล > ระบบขออนุมัติใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน > เข้าสู่ระบบ ใช้รหัส Username และ Password เดียวกับการยื่นแบบฯ ทางอินเตอร์เน็ต (e-Filing)

 

นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นความประสงค์ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราสกุลไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการดำเนินงานได้ทางระบบ Tax Single Sign On ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง https://etax.mof.go.th ได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

นางสมหมาย กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราของไทย (บาท) ในการชำระภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น จะได้ประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยลดปัญหาการบันทึกบัญชี ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งยังทำให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจต่างๆ อีกด้วย เป็นต้น