รีเซต

สหรัฐเพิ่มความเข้มงวด"สินค้าสองทาง"มุ่งอุดรั่วไหลสินค้าจีน-ฮ่องกง

สหรัฐเพิ่มความเข้มงวด"สินค้าสองทาง"มุ่งอุดรั่วไหลสินค้าจีน-ฮ่องกง
มติชน
11 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:45 )
39
สหรัฐเพิ่มความเข้มงวด"สินค้าสองทาง"มุ่งอุดรั่วไหลสินค้าจีน-ฮ่องกง

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักอุตสาหกรรมและความปลอดภัย (Bureau of Industry and Security: BIS) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ ได้ปรับปรุงกฎหมายการบริหารการส่งออก (Export Administration Regulations: EAR) มาตรา 738 740 742 744 745 748 และ 758 ตามคำสั่ง Executive Order 13936 ของประธานาธิบดีทรัมป์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ต้องการยกเลิกสิทธิพิเศษสำหรับฮ่องกง เพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับใช้ในฮ่องกง และเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ DUI ไปยังจีน โดยถอดฮ่องกงออกจากบัญชีประเทศปลายทางที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตก่อนการส่งออก (Export) และการถ่ายโอนสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items: DUI) ในประเทศ (Transfer [In Country]) ตลอดจนการส่งออก DUI ที่นำเข้าจากสหรัฐฯต่อไปยังประเทศที่สาม แม้ว่าฮ่องกงยังคงมาตรการเดิมในการควบคุมการค้า DUI อย่างเข้มงวดก็ตาม

 

ซึ่งประกอบด้วย 1. ถอด (Removal) ฮ่องกงออกจากแผนผังประเทศทางการพาณิชย์ (Commerce Country Chart) จากเดิมอยู่ในกลุ่มประเทศปลายทางประเภท A:6 และ B ที่ได้สิทธิพิเศษในการยกเว้นใบอนุญาต เปลี่ยนเป็นอยู่ในกลุ่มประเทศปลายทางประเภท D:1 D:3 D:4 และ D:5 เช่นเดียวกับจีน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศปลายทางที่สหรัฐฯ มีข้อกังวลด้านความมั่นคงของชาติ (National Security) ส่งผลให้การทำการค้ากับฮ่องกงจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษ หรือการยกเว้นใดๆ ภายใต้กฎหมาย EAR เช่นเดียวกับจีน อาทิ การสำแดงเอกสารการรับรองผู้ใช้สุดท้าย

 

2. เพิ่มเติมข้อจำกัด (Restriction) ด้านการส่งออกและการถ่ายโอน DUI ในประเทศ รวมถึงการส่งออก DUI ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ต่อไปยังประเทศที่สาม อาทิ ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) รวมถึงซอฟต์แวร์ (Software) หรือเทคโนโลยี (Technology) ที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องทางทหาร (Military End Users)” หรือ “การใช้งานสุดท้ายที่เกี่ยวข้องทางทหาร (Military End Use)” ของฮ่องกง

 

3. กำหนดให้การส่งออกสินค้า DUI ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ต่อไปยังประเทศที่สาม (Reexport) ที่มีส่วนประกอบของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่มีถิ่นกำเนิดในสหรัฐฯ (foreign-produced direct products of U.S. origin) ไปยังฮ่องกง ต้องได้รับการอนุญาตจาก BIS ก่อน แม้ว่าปัจจุบัน ฮ่องกงยังคงใช้มาตรการเดิมในการควบคุมการค้า DUI ผู้ประกอบการของไทยที่ทำการค้าเกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ จีน และฮ่องกง ควรศึกษาและติดตามการแก้ไขกฎหมาย EAR อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง