รีเซต

มท.สั่งศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5 พัน ตามคำขอก.คลัง

มท.สั่งศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5 พัน ตามคำขอก.คลัง
ข่าวสด
19 พฤษภาคม 2563 ( 13:12 )
696
มท.สั่งศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5 พัน ตามคำขอก.คลัง

มท.สั่งศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5 พัน ตามคำขอกระทรวงการคลัง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ให้ใช้แบบฟอร์มร้องทุกข์ของก.คลัง

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ว่า ด้วย กระทรวงการคลังมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กด 1004/8345 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากระทรวงการคลังมีนโยบายให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ ณ สาขาของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธกส. ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค. ระหว่างเวลา 08.00 -16.30 น. (เฉพาะวันเวลาราชการ)

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด

และขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยแจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาทด้วยอีกช่องทางหนึ่ง โดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด ประสานความร่วมมือกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้ข้อมูลและคำปรึกษา หรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้วยแล้ว

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล จึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการ

ดังนี้ 1.รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยในการดำเนินการขอให้ใช้แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของกระทรวงการคลัง และใช้ช้อมูลเอกสารรายละเอียดต่างๆ เช่น เอกสารแถลงข่าวกระทรวงการคลัง หรือเอกสารคำถามคำตอบที่กระทรวงการคลังส่งมาเป็นข้อมูลในการตอบคำถามประชาชน

2.แจ้งสำนักงานคลังจังหวัด มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ดำรงรรมจังหวัดในการรับเรื่องให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา รวมทั้งจำแนกประเด็นปัญหาที่ผู้ร้องประสงค์ร้องเรียนร้องทุกข์ แล้วรวบรวมนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์

อนึ่งหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเพิ่มบุคลากรเพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหรือมอบมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 ก.ค.57 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้น ได้ทางเว็บไซต์ www”moicovid.com หัวข้อ "หนังสือสั่งการ มท."

ข่าวที่เกี่ยวข้อง