โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย แทน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย แทน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ
มติชน
14 กรกฎาคม 2564 ( 23:32 )
23
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย แทน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) โดยระบุว่า

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

 

 

ทั้งนี้ ให้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ตาม พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 เป็น สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สศท.”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติร่างพ.ร.ฎ. ยกระดับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างปท. เป็นสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง