รีเซต

เดอะ วัน ประกันภัย ถูก คปภ.เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว! ผู้เอาประกันต้องทำอย่างไร? เช็กเลย

เดอะ วัน ประกันภัย ถูก คปภ.เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว! ผู้เอาประกันต้องทำอย่างไร? เช็กเลย
TeaC
13 ธันวาคม 2564 ( 22:01 )
6.9K
เดอะ วัน ประกันภัย ถูก คปภ.เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว! ผู้เอาประกันต้องทำอย่างไร? เช็กเลย

เดอะ วัน ประกันภัย ถูก คปภ. เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว! หลังรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดย คปภ. ได้มีการสั่งตั้งศูนย์ทั่วประเทศ ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกพื้นที่ และกองทุนประกันวินาศภัยเข้ารับจ่ายเคลมประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนเต็มที่ วันนี้ TrueID รวบรวมข้อมูลสำหรับผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม ที่ได้รับความเสียหาย และต้องการร้องเรียน เคลมประกัน ตามนี้

 

ลูกค้า เดอะ วัน ประกันภัย เช็ควิธีเคลมประกันโควิด

 

3 กรณี ครอบคลุมผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม

 

กรณีที่ 1 ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว

 • ยื่นเรียกร้องความเสียหายแล้ว ให้ยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง ตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว

 • ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องความเสียหาย ให้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัย จะพิจารณาค่าสินไหใทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 

 

กรณีที่ 2 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่

 • สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่าในวงเงินความคุ้มครอง 300.000 บาท เบี้ยประกันภัย 300 บาท

 • นำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภับเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคโควิด-19 ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

 

กรณีที่ 3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถทุกประเภท ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่

สามารถที่จะดำเนินการในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่า ดังนี้

 • ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย ให้ยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย ให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่

 • นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัย จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 3 (การขอรับคืนเบี้ยประกันภัย) ต้องดำเนินการตามกระบวนการยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย

 

สถานที่่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ จากกองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานผู้ชำรระบัญชี)

เจ้าหนี้ทุกรายสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่

 1. กองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-1444 ต่อ 26-30

 2. สำนักงาน คปภ. ซึ่งได้รับมอบหมายจากกองทุนประกันวินาศภัยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับเอกสารหลักฐานการขอรับชำระหนี้แล้วส่งต่อให้กองทุนประกันวินาศภัยต่อไป โดยผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นได้ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ดังนี้


ส่วนกลาง ยื่นได้ 3 แห่ง 

 1. สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ chatbot “คปภ. รอบรู้” (LINE@OICConnect)

 2. สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2476-9940-3

 3. สำนักงาน คปภ. เขตบางนา เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางนาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2361-3769-70

 

ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ

 

 

แบ่งเจ้าหนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม

หากเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนดในประกาศ โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้

 1. กรมธรรม์ประกันภัย
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบเคลม ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงถึงมูลหนี้
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 

และหากเป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้นำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 1 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้

 1. หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 

ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้ไม่สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ

 

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง