รีเซต

‘อนุฯนบข.ด้านการผลิต’ เห็นชอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี’63/64 กว่า 59 ล้านไร่

‘อนุฯนบข.ด้านการผลิต’ เห็นชอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี’63/64 กว่า 59 ล้านไร่
มติชน
22 พฤษภาคม 2563 ( 06:01 )
148
‘อนุฯนบข.ด้านการผลิต’ เห็นชอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี’63/64 กว่า 59 ล้านไร่

 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ด้านการผลิต ว่า จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จากร่างแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 หรือระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564 ที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำ 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 59 ของปริมาณน้ำต้นทุน

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (นาปี) พื้นที่ปลูก 59.88 ล้านไร่ แบ่งเป็น 1. ข้าวหอมมะลิ จำนวน 27.50 ล้านไร่ ปริมาณ 9.16 ล้านตันข้าวเปลือก 2. ข้าวหอมไทย หรือข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 2.08 ล้านไร่ ปริมาณ 1.39 ล้านตันข้าวเปลือก 3.ข้าวเจ้า จำนวน 13.48 ล้านไร่ ปริมาณ จำนวน 8.19 ล้านตันข้าวเปลือก 4.ข้าวเหนียว จำนวน 16.25 ล้านไร่ ปริมาณ 5.77 ล้านตันข้าวเปลือก และ 5.ข้าวตลาดเฉพาะ จำนวน 0.55 ล้านไร่ ปริมาณ 0.21 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจะทำให้มีข้าวเปลือกทุกชนิดพันธุ์รวมประมาณ 24.65 ล้านตัน โดยเมื่อเป็นข้าวสารแล้วจะได้ประมาณ 16.03 ล้านตัน

 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนปี 2562/63 รอบที่ 1 รายกลุ่มสินค้าข้าว 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมไทย 3.ข้าวเจ้า (ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม และข้าวเจ้าพื้นแข็ง) 4.ข้าวเหนียว และ 5.ข้าวตลาดเฉพาะ แยกเป็นรายภาค รายชนิดข้าว ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 4,494,397 ครัวเรือน พื้นที่ 61,207,114 ไร่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง