ภูเก็ตประกาศเพิ่ม ปิด 'ร้านให้เช่าจยย.-ร้านสะดวกซื้อ' 4 ทุ่ม - ตี 5

ภูเก็ตประกาศเพิ่ม ปิด 'ร้านให้เช่าจยย.-ร้านสะดวกซื้อ'  4 ทุ่ม - ตี 5
มติชน
2 เมษายน 2563 ( 18:16 )
18
ภูเก็ตประกาศเพิ่ม ปิด 'ร้านให้เช่าจยย.-ร้านสะดวกซื้อ'  4 ทุ่ม - ตี 5
ภูเก็ตประกาศเพิ่ม ปิด ‘ร้านให้เช่าจยย.-ร้านสะดวกซื้อ’ 4 ทุ่ม – ตี 5

โควิด-1 : เมื่อวันที่ 2 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงนาม ในคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1783/2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1 )ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตตามมติที่ประชุมครั้งที่ 13/ 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ 2563 จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ปิด สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายดังต่อไปนี้ (1 )สถานที่บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ ( 2) ร้านสะดวกซื้อในช่วงเวลาตั้งแต่ 22:00 นถึงเวลา 05:00 น.ของวันรุ่งขึ้น

ข้อ 2 สถานที่ที่มีข้อยกเว้นให้เปิดบริการได้บางส่วนตามข้อ 1 จะต้องมีมาตรการป้องกันโรคดังนี้
(1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2)ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
(3) ให้บุคคลตามร้านสะดวกซื้อ ล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(4)ให้บุคคลเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกัน การติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
(5)ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการนี้ให้แออัดหรือลดเวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 (ฉบับที่ 1) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนพ.ศ 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง