รีเซต

สั่งเพิกถอนKTECH-RICH

สั่งเพิกถอนKTECH-RICH
TNN ช่อง16
29 กรกฎาคม 2563 ( 10:39 )
189
สั่งเพิกถอนKTECH-RICH

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH) และบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ซึ่งเหตุเพิกถอนของแต่ละบริษัทเป็นดังนี้

เหตุเพิกถอน KTECH  เพราะบริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือให้มี คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ข้อ 9 (15))

เหตุเพิกถอน  RICH เพราะบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ (ข้อ 9 (6) (ง)) และบริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ข้อ 9 (15))

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 7-18 สิงหาคม 2563 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance โดยผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของKTECH และ RICH เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย

3. จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย(อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 7สิงหาคม 2563 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ KTECH หรือ RICH แล้วแต่กรณีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ KTECH หรือ RICH แล้ว) และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของKTECH หรือ RICH แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหุ้นทั้ง 2 บริษัทมารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเปิดให้มีการซื้อขายดังกล่าว (คือวันที่ 18สิงหาคม 2563) ตลาดหลักทรัพย์ฯจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง