TrueID

ครม.เห็นชอบมหาดไทย ชงเปลี่ยนบอร์ดกฟภ. ตั้ง 'ฉัตรชัย พรหมเลิศ' เป็นปธ.

ครม.เห็นชอบมหาดไทย ชงเปลี่ยนบอร์ดกฟภ. ตั้ง 'ฉัตรชัย พรหมเลิศ' เป็นปธ.
มติชน
28 ตุลาคม 2563 ( 15:54 )
70
ครม.เห็นชอบมหาดไทย ชงเปลี่ยนบอร์ดกฟภ. ตั้ง 'ฉัตรชัย พรหมเลิศ' เป็นปธ.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้มีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คนตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากครม.ได้เป็นการเฉพาะราย ก่อนที่ครม.จะมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 11 คน ดังนี้

1.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธานกรรมการ 2.นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร เป็นกรรมการ 3.นายดนุชา พิชยนันท์ เป็นกรรมการ 4.นายศักดิ์ เสกขุนทดเป็นกรรมการ 5.เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน เป็นกรรมการ 6.นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ เป็นกรรมการ 7.นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ เป็นกรรมการ 8.นายเชวง ไทยยิ่ง เป็นกรรมการ 9.พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ เป็นกรรมการ 10.นายพนิต ธีรภาพวงศ์ เป็นกรรมการ 11.พล.อ. ภาณุวัชร นาควงษม์ เป็นกรรมการ แทนนายสุรงค์ บูลกุล โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน ทั้งนี้ แต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง