รีเซต

สมุทรสงคราม พร้อมจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแล้ว

สมุทรสงคราม พร้อมจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแล้ว
มติชน
14 พฤษภาคม 2563 ( 09:09 )
137
สมุทรสงคราม พร้อมจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแล้ว

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามเผย โรงเรียนในสมุทรสงครามมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแล้ว

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ผอ.สพป.)สมุทรสงครามกล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เบื้องต้นที่สพฐ.ได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนตามนโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ดร.ชุลีกร กล่าวว่าในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมการจัดการสอนออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในเรื่องการใช้สื่อทั้ง 2,800 ครัวเรือนจำนวนนักเรียน 4,440 คน ผลปรากฎว่า สมาร์ทโฟน เป็นสื่อที่มีความพร้อมมากที่สุดถึง 6,137 เครื่อง หรือคิดเป็น 138.22 เปอร์เซ็นต์

 

รองลงมา คือ โทรทัศน์ 3,603 เครื่อง คิดเป็น 81.15 เปอร์เซ็นต์ แต่พบว่านักเรียนมีแทปเล็ตน้อยที่สุด 681 เครื่อง หรือคิดเป็น 15.34 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ที่บ้าน เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาต้องทำงาน

 

 

ดังนั้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามได้วางแผนที่จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในหลายรูปแบบ เช่น กรณีที่นักเรียนมีความพร้อมจะให้เรียนตามช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการตามปกติด แต่หากนักเรียนและผู้ปกครองไม่มีความพร้อม จะให้ครูผู้สอนลงไปช่วยเหลือนักเรียนที่บ้าน และใช้สื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะ แบบฝึกหัดให้นักเรียนทำที่บ้าน เสร็จแล้วให้ครูผู้สอนไปเก็บกลับมาตรวจ เป็นต้น

 

ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานชาวจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน แต่ละโรงเรียนทดสอบระบบ ซึ่งส่วนกลางจะสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ และ ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เปิดเทอม

 

แต่ในกรณีที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ จะให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน 4 ช่องทางคือ เรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ เรียนรู้เสริมผ่านดิจิทัล เรียนรู้เสริมแบบโต้ตอบ เรียนรู้ที่โรงเรียนแบบเป็นสลับกันไปเรียนเป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง