รีเซต

เมืองกาญฯผ่อนคลายมาตรการให้แพท่องเที่ยวเปิดได้ยกเว้นแพเธค แต่ห้ามขาย-ดื่มเหล้า

เมืองกาญฯผ่อนคลายมาตรการให้แพท่องเที่ยวเปิดได้ยกเว้นแพเธค แต่ห้ามขาย-ดื่มเหล้า
มติชน
23 พฤษภาคม 2563 ( 19:21 )
190
เมืองกาญฯผ่อนคลายมาตรการให้แพท่องเที่ยวเปิดได้ยกเว้นแพเธค แต่ห้ามขาย-ดื่มเหล้า
กาญจน์ผ่อนคลายมาตรการให้แพท่องเที่ยวเปิดได้ ยกเว้นแพเธค แต่ห้ามขาย-ดื่มเหล้า

เมื่อวันนี้ 23 พ.ค. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องมาตรการผ่อนคลายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 7) (เพิ่มเติม)
โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้ เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและทำมาหากินได้ จึงผ่อนคลายให้แพเพื่อการท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้นแพเธค สามารถประกอบกิจการได้ โดยมีข้อกำหนด ห้ามจำหน่ายสุรา จ่าย แจก และห้ามมีการบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในบริเวณแพ หรือ ในสถานประกอบการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายสถานประกอบการ และสถานที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
หากมีข้อสงสัย รายละเอียดนอกเหนือจากที่ระบุในประกาศฉบับนี้ โทรสอบถามโดยตรงที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 034-511778 และ 034-512399 ในวันและเวลาราชการและติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 034-511349 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง