รีเซต

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 16 แจง 8 มาตรการคุมโควิด เริ่มพรุ่งนี้หลัง 6 โมงเช้า

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 16 แจง 8 มาตรการคุมโควิด เริ่มพรุ่งนี้หลัง 6 โมงเช้า
มติชน
3 มกราคม 2564 ( 18:42 )
196
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 16 แจง 8 มาตรการคุมโควิด เริ่มพรุ่งนี้หลัง 6 โมงเช้า

เมื่อวันที่ 3 มกราคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ออกเป็นวงกว้างกระจายในหลายเขตพื้นที่ และกํารตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนนั้น

 

ทั้งนี้ รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดและบังคับใช้บรรดามาตรการต่างๆ เพื่อเข้าแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังเอกสารซึ่งประกอบด้วย 8 มาตรา ดังนี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

 

อ่านฉบับเต็ม คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง