รีเซต

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
Ingonn
13 ธันวาคม 2565 ( 07:21 )
316.3K
24
ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ผ่าน รอประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนมกราคม 2566 ซึ่งจะประกาศการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์และเตรียมยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเงื่อนไขต่างๆ

 

ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านหรือไม่ผ่าน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ และ http://welfare.mof.go.th จากนั้นจึงรอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หากผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง

 

ผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน

ผู้ลงทะเบียนจะเป็นผู้รับได้รับสิทธิ์สวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เมื่อ

 1. ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลและความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง
 2. ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
 3. ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ

 

แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไร

กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา

  โดยสามารถค้นหาหน่วยรับลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ

 

เงื่อนได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

สมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน ได้แก่ บุคคลใดบ้าง

 • ผู้ลงทะเบียน คู่สมรส (สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส) และบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูลของกรมการปกครอง (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม)


ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ นับอย่างไร

 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับลงทะเบียน (19 ตุลาคม 2565)


ผู้ลงทะเบียนมีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี และเกิน 18 ปี ต้องระบุข้อมูลอย่างไร

 • ระบุข้อมูลในแบบฟอร์มเฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับลงทะเบียน (วันที่ 19 ตุลาคม 2565)


บุตรของผู้ลงทะเบียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มอย่างไร

 • บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65 ให้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 • บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65 ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตร


หากผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว แต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสหรือบุตรให้มาลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนหรือลงลายมือชื่อในเอกสารได้ต้องดำเนินการอย่างไร

 • แบบฟอร์มลงทะเบียนจะต้องมีการลงนามที่ครบถ้วนหากมีครอบครัว (คู่สมรสและ/หรือบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องลงนามทุกคนให้ครบถ้วน ทั้งนี้ คู่สมรสและ/หรือบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับผู้ลงทะเบียน แต่จำเป็นต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและ/หรือบุตรพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน


กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็นคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ และหากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ และถ้าหากลงทะเบียนได้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนว่ามีครอบครัวหรือไม่

 • ผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายประเทศไทย คู่สมรสจะต้องขอ "บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย" หรือบัตรต่างด้าว ที่เขต/อำเภอ เพื่อให้คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติ มีข้อมูลเลข 13 หลัก เพื่อใช้สำหรับลงทะเบียน

 

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
  โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง