มท. แต่งตั้ง ศปก.ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล คุมยิบทุกพื้นที่ หวั่นโควิดระลอกใหม่

มท. แต่งตั้ง ศปก.ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล คุมยิบทุกพื้นที่ หวั่นโควิดระลอกใหม่
มติชน
8 พฤษภาคม 2563 ( 17:19 )
805
มท. แต่งตั้ง ศปก.ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล คุมยิบทุกพื้นที่ หวั่นโควิดระลอกใหม่

 

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 ลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กำหนดให้ ศปก.จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล และอปท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับ ดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกัน และแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในทุกระดับ ดังต่อไปนี้

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง