รีเซต

รวมมาตรการเยียวยาโควิด-19 แจก 5,000 บาท 3 เดือนแรงงานนอกระบบ พร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

รวมมาตรการเยียวยาโควิด-19 แจก 5,000 บาท 3 เดือนแรงงานนอกระบบ พร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
77ข่าวเด็ด
24 มีนาคม 2563 ( 12:14 )
35
รวมมาตรการเยียวยาโควิด-19 แจก 5,000 บาท 3 เดือนแรงงานนอกระบบ พร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

กรุงเทพฯ – ครม.อนุมัติ 8 มาตรการเยียวยาแรงงาน-ผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทั้งแจกเงินเดือนละ 5,000 บาท ให้แรงงานนอกระบบประกันสังคม 3 เดือน ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ฯลฯ  

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ทั้งช่วยเหลือกลุ่มแรงงานลูกจ้าง และกลุ่มผู้ประกอบการ

โดยกลุ่มแรงงานลูกจ้าง 8 มาตรการ ประกอบด้วย

1.สนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.)ให้เงินเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากกรณีการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว ผ่านการลงทะเบียนแสดงความจำนง ตรวจสอบคุณสมบัติ และการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน โอนเข้าบัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

2.สินเชื่อฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย ไม่ต้องมีหลักประกัน  โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สินเชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

3.สินเชื่อพิเศษวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้มีรายได้ประจำ โดยธนาคารออมสิน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

4.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ของสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชน (Soft loan) ปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำแก่ สธค. เพื่อให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 0.10 ต่อปี และ สธค. คิดดอกเบี้ยจากประชาชน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี

5.มาตรการเสริมความรู้ พิจารณาดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เสริมอาชีพ รวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้

6.ยืดระยะเวลาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นสิ้นสุด 31 ส.ค. 63

7.เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ  โดยเพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท

8.ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคคลากรทางการแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง